Afklaring i fængslet

For mange indsatte er det ofte uklart, hvad der skal ske efter afsoningen - også rent arbejdsmæssigt. Kutymen er stadig i mange kommuner, at når man indsættes til afsoning bliver ens sag i jobcentret passiv og de tiltag, der måske var sat i gang før afsoningen,  bliver sat på standby. Sagen og tiltagene kan ved løsladelse genoptages igen.a

I JobUpdate har det været et ønske for os , at vi med vores tilbud kan medvirke til at afsoningen bliver aktiv. Med aktiv mener, vi at den indsattes sag netop ikke passiveres under afsoning, men at tiden bruges konstruktivt ift. den indsattes ønsker for fremtiden. Dette gør vi blandt andet ved at tilbyde afklaring vha. motivations- og kompetenceudviklingsforløb inde i fængslet og praktik under afsoningen. Formålet med dette, er at forkorte den indsattes forløb mest muligt og bidrage til at lette sagsbehandlingen i jobcentret - samt at den indsatte løslades til nye muligheder.

I Statsfængslet ved Sdr. Omme findes der en lang række værksteder og fagområder, hvor den indsatte kan afklares gennem praktik. Der kan blandt andet nævnes:

  • Bygningsvæsnet - maler - tømrer - murer
  • Smedjen
  • Snedkeri
  • Produktionskøkken
  • Gartneri
  • Skovbrug
  • Landbrug - kødkvæg - Markdrift
  • Kirken - kirketjener
  • Serviceholdet - rengøring
  • Produktionsværksted - pakke opgaver

Herudover, kan fængslets skole tilbyde opkvalificering af skolekundskaberne, samt formidle

opkvalificerende kurser/uddannelse - både internt og eksternt.

 

Hvad indeholder afklaringsforløbet?

En afklaring af arbejdsevnen via JobUpdate vil rent praktisk foregå på den måde, at en projektmedarbejder, via hyppige opfølgninger på den indsattes arbejdsplads og samtaler med både værkmester og den indsatte, udarbejder en samlet vurdering af den indsattes arbejdsevne, og fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet.  Der kan undervejs være behov for at ændre i arbejdsopgaverne, og evt. skift af fagområde, for at komme frem til den rette og mest fyldestgørende beskrivelse.

Forløbet munder ud i et samlet vurderingsskema, der kan være til nytte for både den indsatte og Jobcentret, i det efterfølgende forløb. Forløbet kan både stå alene, men også være en del af en længere forløb, hvor den indsatte efter den interne afklaring. kommer i ekstern praktik hos en lokal virksomhed, for at afprøve sine kompetencer, påbegynder uddannelsesforløb - eller begge dele.