De 3 socialfaglige konsulenter som arbejder i JobUpdate til dagligt er ansat af konsulentfirmaet JobCare A/S i fængslet ved Sdr.Omme. Konsulenternes opgaver har fokus på at starte en kompetenceudviklingsproces og motivere den indsatte, bl.a. gennem praktik eksternt og internt i fængslet. Det sker bl.a. gennem afklaringsforløb i tæt samspil med fængslets værksteder og socialrådgivere.

Det er et ønske at resultaterne fra JobUpdate og udviklingsarbejdet skal udbredes til andre jobcentre, kommuner og åbne fængsler.De endelige resultater evalueres af Rockwool Fondens Forskningscenter i 2016.

 

Delmål for JobUpdate er bl.a.

  • At samarbejdsparterne og parterne udenfor fængslet, får øjnene op for, at et fængselsophold kan fungere som en aktiv periode hvor afsonere fra langt arbejdsmarkedet. kan blive stabiliseret socialt, arbejdsmarkedsafklaret, jobtrænet, og få en tilknytning til arbejdsmarkedet efter løsladelse.
  • At der udvikles fælles forståelse mellem fængsel og jobcenter, for behovet for en ændret opgavefordeling, hvor de ser hinanden som medspillere, der kan støtte hinanden, i at skabe merbeskæftigelse og mindske kriminalitet for målgruppen langt fra arbejdsmarkedet. 
  • At etablere metodeudviklingsarbejde mellem fængsel og 5 jobcentre, med aftale om en gensidig forpligtigelse i forhold til den enkelte indsatte. Det er hensigten, at der udvikles et forhold som bestiller og udfører i samspillet mellem de to parter, omkring indhold i et afklaringsforløb og aftaler omkring kontakt til arbejdsmarkedet, ved udslusning efter afsoningen. Metodeudviklingen vil bygge ovenpå andre projekterfaringer, så som egne erfaringer og projekt "God løsladelse".
  • At afsoningensperioden vil fungere som en aktiv udviklings- og afklaringsperiode, med optimale muligheder for iværksætning af et kompetenceudviklings- og afklaringsforløb, for målgruppen længst fra arbejdsmarkedet.
  • At undersøge om der er lovgivningsmæssige barrierer, der forhindrer udviklingen af det forpligtede samarbejde.
  • At en tredjedel af projektdeltagerne får kontakt til arbejdsmarkedet efter afsoningen, enten i form af uddannelse eller beskæftigelse.
  • At projektresultaterne sammenlignes med en kontrolgruppe fra et andet fængsel. Mv.

 

 

Målgruppen

Projektets målgruppe er indsatte langt fra arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet. Det er borgere som de kommunale jobcentre kan have svært ved at fastholde i et job/afklaringsforløb, da de kan være ustabile, umotiverede og udeblive fra samtalerne. De kan skyldes at målgruppen bl.a. kan opleve det kommunale system som værende kompliceret og har udfordringer ved at leve op til de krav systemet stiller til dem.

 

Om JobUpdate